Bogatstvo i raznovrsnost biljnog i životinjskog sveta sliva Drine i Podrinja, još jedan su od velikih i nedovoljno iskorišćenih potencijala Srbije. Ovi predeli, bez ikakvog preterivanja, spadaju u najlepše delove Balkana i odlikuju se prisustvom nekih endemskih i reliktnih vrsta biljaka i životinja.

Planina Tara je, na primer, zbog svog značaja za ekologiju, proglašena za nacionalni park. U njemu su do sada registrovane 53 vrste sisara, 153 vrste ptica i preko 1.000 biljnih vrsta, 34 šumske i 9 livadskih asocijacija, što predstavlja trećinu flore Srbije. Idući od najnižeg pojasa, gde su zastupljene šume jove i vrbe, povišenjem nadmorske visine smenjuju se zajednice hrasta kitnjaka, cera i sladuna, zatim belog i crnog bora, a u najvišem pojasu nalaze se šume jele, smrče i bukve. Kao kruna, ne samo Tare i Srbije, stoji Pančićeva omorika, koju karakteriše tridesetak metara visoko, vitko i pravo stablo sa piramidalnom krošnjom i tankom korom crvenosmeđe boje. Ona je relikt flore Evrope, a ime je dobila po Josifu Pančiću, velikanu naše nauke, prosvete i kulture, koji je, davne 1887. godine, istražujući Zlatibor i Taru, otkrio ovu vrstu omorike.

Uz Drinu i njenu okolinu, mogu se pronaći i druge biljke koje predstavljaju endemite Srbije i Balkana, kao što su: žalosni strupnik, halačija, paštrička obloglavka, bosanska divizma, derventski različak ili prijatna kandilka…

Drinu, baš kao i njene pritoke, odlikuje i bogatsvo ribljih vrsta. Zahvaljujući činjenici da Drina menja svoj karakter, prelazeći iz planinske u nizijsku reku, u njoj ima i salmonida i ciprinida, naročito u gornjem i srednjem toku. Od 47 vrsta iz 14 porodica riba, koliko ih ima Drina, u endemične spadaju; svetlica, koja nastanjuje gornji tok kod Srbinja, i crnka, koja je nađena u Zasavici, ostatku starog toka Drine kod Mačvanske Mitrovice.

U slivu Drine živi i jedna endemična vrsta paukolikih životinja, pseudoskorpija, Chithonius pancici, koja je takođe dobila ime po Josifu Pančiću. Pronađena je u jednoj pećini kod Perućca i odlikuje je velika (tercijarna) starost.

U balkanske endemite spada i nekoliko vrsta stonoga, koje naseljavaju pećinske lokalitete u Podrinju, od kojih su četiri tipa takođe tercijarni relikti. Za Pančića se vezuje i prvi nalaz jedne retke vrste ptica u Srbiji, puzgavca, koju je rodonačelnik naše biologije, otkrio na strmim krševima Gaminske reke u Podrinju.

Razvijena je i ornitofauna, pa se mogu sresti kolonije divljih pataka i još desetak drugih vrsta ptica, koje obično naseljavaju prostor oko plićaka i sprudova ili se, bar, neko vreme tu zadržavaju.

Pogledajte još